ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND

 

 

Artikel 1           Definities

 

 1. Flex Administratie Zeeland (en handelsnaam Flex Your Profit), gevestigd te Nieuwvliet, KvK-nummer 66132665, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3           Offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

 

Artikel 4           Tarieven en betalingen           

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener met een geschat aantal uren vermeld. Bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten zullen apart worden vermeld. Kosten voor overdracht en het aanleggen van een dossier zullen tevens worden doorberekend.
 3. De afnemer van een jaartraject ontvangt 12 maandelijkse facturen. Opdrachten op basis van uurtarief zullen tevens maandelijks worden gefactureerd.
 4. In tegenstelling tot hetgeen in lid 3 geregeld, worden Profit First opdrachten geheel vooraf gefactureerd.
 5. De abonnementskosten voor het boekhoudprogramma worden apart geïncasseerd.
 6. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen. Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 8. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.
 9. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener.
 10. Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 11. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Dienstverlener is hierbij gerechtigd af te wijken van de tarieven zoals geregeld in de Wet Incassokosten.
 12. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5           Informatieverstrekking klant

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Indien klant alle benodigde informatie niet uiterlijk 14 kalenderdagen voor het verstrijken van een termijn voor de betreffende aangifte beschikbaar heeft gesteld, is dienstverlener niet gehouden de belastingaangifte te verwerken.
 5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 

Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De dienstverlener voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 7           Looptijd en ontbinding

 

 1. Een jaartraject is geheel naar wens van de klant in te richten. Het traject dat de klant aanschaft heeft een minimale looptijd van 1 boekjaar en is daarna opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. In een dergelijk geval worden de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren onmiddellijk opeisbaar. Tevens worden kosten voor overdracht in rekening gebracht.
 2. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 3. Een los adviesgesprek kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
 4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 5. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant kan zijn aankoop tot 14 kalenderdagen voor aanvang kosteloos annuleren. Binnen 14 kalenderdagen voor aanvang is klant gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan dienstverlener worden doorgegeven. Klant heeft bij annulering binnen 14 kalenderdagen te allen tijde een betalingsverplichting.
 6. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

 

Artikel 8           Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan een kwartaal heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst betreffende een jaartraject schriftelijk te ontbinden. Dienstverlener zal volledig meewerken aan het overdragen van de administratie.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid schade

 

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel maandelijks door dienstverlener aan klant wordt gefactureerd.
 5. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 10         Intellectueel eigendom

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst draagt dienstverlener er zorg voor dat alle betreffende bescheiden die noodzakelijk waren voor uitvoering van de overeenkomst, aan klant worden geretourneerd en het dossier wordt overgedragen.
 3. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is niet toegestaan bewegende beelden of materiaal voorzien van geluid te maken, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11         Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op dienstverlener een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
 2. Doordat sommige diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door klant is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door dienstverlener.

Artikel 12         Klachten

 

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13         Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres                    : Dorpsstraat 17

Postcode                                              : 4504 AE
Plaats                                                    : Nieuwvliet

KvK nr.                                                  : 66132665
BTW nr.                                                 : NL.2199.63.083.B01

Telefoonnummer                             : 06-47687751
e-mailadres                                        : flexzeeland@gmail.com

 

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van  FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND. Wees je er dus van bewust dat FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND verwerkt:

- Jouw voor- en achternaam;

- Jouw adresgegevens;

- Jouw telefoonnummer;

- Jouw e-mailadres;
- Jouw geboortedatum en geboorteplaats;

- Jouw Burgerservicenummer;

- Jouw Digid;

- Nummer kamer van koophandel;

- Jouw gebruikersnaam en wachtwoord ondernemers;

- Jouw gegevens voor de aangifte BTW;
-
Jouw gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting;

- Gegevens partner voor de aangifte Inkomstenbelasting;

- Gegevens kinderen voor de aangifte Inkomstenbelasting;

- Digid partner en eventueel kinderen;

- Kopie paspoort/ rijbewijs/ ID;

- Inlog gegevens administratiepakketten;

- Pincodes zakelijke bankpassen

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND VERWERKT

FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via flexzeeland@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;                                                                Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk,              Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te

kunnen voeren;

3. Om goederen en diensten bij je af te leveren;                                                     Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND verwerkt ook persoonsgegevens              Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig

heb voor de btw-, en belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND) tussen zit.

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND gegevens:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar flexzeeland@gmail.com.
FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden er cookies gebruikt voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties.

Social media buttons
Op de website van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Istagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter, Istagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.flexadministratiezeeland.nl en http://www.flexyourprofit.nl zijn de websites van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND.

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.
Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Alle gebruikte clouddiensten zijn vergrendeld met een uniek wachtwoord en/of authenticator welke niet bekend is bij derden.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via flexzeeland@gmail.com. 

 

De privacy- en cookieverklaring is van 2 mei 2019